CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Liên quan tới chính sách bảo mật, chúng tôi đảm bảo rằng các cá nhân tham gia kinh doanh tại Công ty chúng tôi đều hiểu và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật có liên quan và các quy tắc khác do Công ty chúng tôi xây dựng.

1. Thu thập, sử dụng, cung cấp và ủy thác thông tin cá nhân phù hợp

Khi thu thập thông tin cá nhân, phải nêu rõ mục đích, phạm vi sử dụng thông tin cá nhân, và chỉ được sử dụng thông tin cá nhân với mục đích, phạm vi sử dụng đã nêu.

2. Chúng tôi sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân với mục đích như sau.

- Thông tin cá nhân của khách hàng

Nhằm cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Công ty

Nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty (ví dụ: sửa chữa sản phẩm, …)

Nhằm lập kế hoạch, nghiên cứu và phát triển, để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty

Nhằm thực hiện các hoạt động nhằm xúc tiến kinh doanh cho các sản phẩm và dịch vụ của Công ty, ví dụ như thực hiện các Chiến dịch kinh doanh

Nhằm liên lạc với khách hàng khi nhận được yêu cầu

Các hoạt động có liên quan tới các mục nêu trên.

- Thông tin cá nhân của đối tác

Nhằm thực hiện các cuộc họp với đối tác kinh doanh

Nhằm cung cấp thông tin và liên hệ với đối tác kinh doanh

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ do đối tác kinh doanh giao phó

Các hoạt động có liên quan tới các mục nêu trên.

- Thông tin cá nhân của nhân viên, cán bộ và các thành viên Công ty

Thực hiện thanh toán tiền lương, thưởng, trợ cấp, vv

Thực hiện các thủ tục về thuế, bảo hiểm, vv

Quản lý an toàn cho các thành viên

Quản lý nhân sự cho tất cả các thành viên

Cung cấp phúc lợi

Các hoạt động có liên quan tới các mục nêu trên.

- Thông tin cá nhân của người tới ứng tuyển

Các hoạt động liên quan tới tuyển dụng nhân sự, nhân sự sau tuyển dụng, quản lý an toàn và các hoạt động khác liên quan.

3. Thông tin cá nhân được thu thập sẽ không được cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp sau:

- Được sự đồng ý của cá nhân

- Theo luật Bảo vệ thông tin cá nhân

4. Khi ủy thác thông tin cá nhân cho bên thứ ba sử dụng, chúng tôi sẽ kiểm tra tính phù hợp của việc ủy thác dựa trên tình trạng của các biện pháp kiểm soát an ninh tại bên thứ ba, và duy trì tính bảo mật với bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sau khi ký kết hợp đồng ủy thác quy định các điều kiện cần thiết và sẽ thực hiện giám sát đối với bên thứ ba.